Maak bezwaar tegen een boete voor te hard rijden | Verkeersboete.nl (2024)

Heeft u een boete ontvangen voor te hard rijden? Dan bent u vast niet de eerste. Jaarlijks worden in Nederland zo ‘n 8 miljoen boetes opgelegd en zeker 80% daarvan betreft snelheidsboetes. De hoogste tijd u nader te informeren over uw rechten. Want de illusie ‘er valt niets tegen snelheidsovertredingen te doen’ moet voor eens en altijd uit de (snel)weg worden geholpen.

Een snelheidsboete kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De wijze waarop een boete voor te hard rijden kan worden vastgesteld, zet ik hieronder uiteen en vervolgens schets ik de juridische verweren.
Op welke wijze wordt een overtreding voor te hard rijden vastgesteld? De wettelijke basis is onder meer gelegen in de Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers.

Inhoudsopgave boete te hard rijden

Deze onderwerpen komen aan bod in dit blog:

 • Welke types boetes voor te hard rijden bestaan er
 • Boete voor te hard rijden: boordsnelheidsmeting
 • Boete voor te hard rijden: mobiele en vaste radarapparatuur
 • Bij alle meetmiddelen inzake snelheidsovertredingen
 • Een voorbeeld van een radarmeting die flitst op snelheidsovertredingen
 • Hoogte boetes 2021 en 2022
 • Gratis dienst

Welke types boetes voor te hard rijden bestaan er

 • - trajectcontroles;
 • boorsnelheidsmetingen (de verbalisant rijdt in een (diens)voertuig en blijft op gelijke afstand rijden met het gemeten voertuig. Een boordsnelheidsmeting ziet u onder meer bij tv-programma’s als Wegmisbruikers en Blik op de weg).
 • vaste radarapparaten (een ‘flitspaal’ langs weg);
 • detectorsnelheidsmeters (een ‘wat’? Precies: een detectorsnelheidsmeter. Dit apparaat maakt gebruikt van lussen in het wegdek en op basis van de afstand tussen de eerste en tweede lus berekent het apparaat uw snelheid).
 • mobiele radarapparaten (bekend van ‘Flitsmeister’)

Oké. Mooi verhaal. Maar wat kan ik ertegen doen, vraagt u zich af. Tegen trajectcontroles en detectorsnelheidsmeters kunt u niet heel veel doen. Er zijn wel verweren, maar die zijn te specialistisch. Op dit punt luidt mijn advies dan ook: meld gewoon uw verkeersboete kosteloos aan. Uw bekeuring voor te hard rijden is bij ons in goede handen, dat verzeker ik u.

Boete voor te hard rijden: boordsnelheidsmeting


Bij een boordsnelheidsmeting moet de verbalisant een redelijke volgafstand aannemen. Als de verbalisant u bijvoorbeeld voor 2 of 3 seconden volgt, dan kan niet worden geoordeeld dat hij een betrouwbare snelheidsmeting heeft verricht. Doorgaans wordt 16 seconden gehanteerd als redelijke volgafstand. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als een agent u 15 seconden volgt de meting niet meer als betrouwbaar kan worden aangemerkt. Maar bij verkeersboete.nl hebben we bijvoorbeeld zaken gehad waarbij cliënten 7 of 8 seconden zijn gevolgd. Dat is naar onze overtuiging te kort.

Boete voor te hard rijden: mobiele en vaste radarapparatuur


Bij vaste en mobiele radarapparatuur moet u altijd beoordelen of uw voertuig is gemeten en of dat duidelijk zichtbaar wordt op basis van de foto. Als u op de foto meerdere voertuigen ziet, dan is het aan de officier om aan te tonen dat uw voertuig is gemeten. De officier zal moeten aantonen hoe het meetgebied is beoordeeld. Laat u niet zomaar afpoeieren maar bijt door.

En tot slot de kers op de taart: mobiele radarapparatuur. Daar maakt u – relatief bezien – de meeste kans op succes. Waarom? Deze vorm van het meten van snelheid is sterk afhankelijk van kennis en kunde van een verbalisant. Anders dan bij een lussenmeting (detectorsnelheidsmeting), trajectcontroles of vaste installaties, gaat het hier niet volledig om een ‘standaardproces’. De verbalisant moet de nodige handelingen verrichten. Zo mag hij niet in een bocht meten in verband met de ‘kromstraal’, moet hij de rijbanen uitmeten en moet hij foto voor foto beoordelen of sprake is van een betrouwbare meting. Dat betekent dat de verbalisant op een rustige werkdag al gauw vierhond foto’s moet beoordelen en op een drukke werkdag tot soms wel duizend foto’s. Deze foto’s worden handmatig beoordeeld door de verbalisant. De verbalisant moet beschikken over een geldig certificaat.

Bij alle meetmiddelen inzake snelheidsovertredingen


Tot slot is het altijd verstandig te beoordelen of het NMi de apparatuur heeft gekeurd en daarvoor een verklaring van onderzoek heeft afgegeven (NMi-verklaring). Dat moet op grond van de Regeling meetmiddelen politie. U kunt op deze website kijken of ter zake een NMi-verklaring aanwezig is. Ook de politie houdt informatie bij. Ook bij detectorsnelheidsmeters en vaste flitspalen kunt u op deze grond met succes een boete aanvechten, hoewel de apparatuur doorgaans is gekeurd en een toereikende NMi-verklaring aanwezig is. Terzijde: veel specialisten en zelfs sommige rechters spreken over een ‘ijking’. Dat is onjuist. Het gaat hier om een keuring. De apparatuur wordt bij toelating geijkt en vervolgens slecht gekeurd door het NMi.

Een voorbeeld van een radarmeting die flitst op snelheidsovertredingen


Op een goede dag besloot de oprichter van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. Voorbach, foto’s te maken van een radarvoertuig aan de Wippolderlaan te Den Haag. Aldaar kwam een zeer getrouwe en vriendelijke diender zijn – gloednieuwe – Volkswagen uitstappen en besloot mr. Voorbach de hand te schudden. Er ontstond een bloeiende conversatie over de vraag of het voertuig niet onjuist stond opgesteld en zodoende een betrouwbare meting in de weg stond. Dit laat ik voor nu in het midden, tenzij zich uiteraard een cliënt opdient die op 17 december 2018 aan de Wippolderlaan is geflitst. Dat zult u begrijpen.

De zeer attente verbalisant stond toe dat de nodige foto’s werden gemaakt, die ik u verder niet wil onthouden. Hieronder treft u enkele foto’s met toelichting.

Maak bezwaar tegen een boete voor te hard rijden | Verkeersboete.nl (1)

Maak bezwaar tegen een boete voor te hard rijden | Verkeersboete.nl (2)
Twee voertuigen in het meetgebied. Daarom is sprake van een ongeldige meting. Het is goed dat de verbalisant deze foto eruit haalt. Anders had de bestuurder ten onrechte een boete voor te hard rijden ontvangen.

Maak bezwaar tegen een boete voor te hard rijden | Verkeersboete.nl (3)
U ziet hier: een schouwrapport van de bebording en de 'hits' (dat is het blaadje). Daarop staat waar de bebording wordt aangegeven. Verder staat op het blaadje het aantal 'hits' (aantal vermeende overtredingen). Op de foto is eveneens zichtbaar een meetlint en andere apparatuur om de rijbaan uit te meten. Er werden bij deze metingen vier rijbanen uitgelezen.

Hoogte boetes 2021 en 2022


Benieuwd naar de hoogte van snelheidsboetes in 2021? Die vindt u hier. De bedragen voor 2022 zijn op 22 oktober 2021 kenbaar gemaakt door de minister. De bedragen voor 2022 zijn hier te vinden.

Een tipje van de sluier: de bedragen in 2022 zijn - natuurlijk - weer hoger dan in 2021.

Voor de meeste bekeuringen voor te hard rijden, kunt u bij ons terecht. Als u uw snelheidsboete van het CJIB ontvangt, met de letter 'M' rechtsboven, vergeet dan niet te beoordelen of de wettelijke correctie in acht is genomen. Ook voor strafbeschikkingen kunt u bij ons terecht.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een snelheidsboete? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’.

Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach.
17 januari 2019 en geactualiseerd op 3 november 2021. Dank ben ik verschuldigd aan de dienstdoende verbalisant.

Gratis boete indienen

Maak bezwaar tegen een boete voor te hard rijden | Verkeersboete.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5516

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.